Bendrosios nuostatos

1. Šios pirkimo taisyklės nustato pardavėjo, KETPlius.lt, ir pirkėjo, subjekto, perkančio pardavėjo siūlomas prekes, tarpusavio teises, pareigas, o taip pat ir atsakomybę įsigyjant paslaugas internetinėje svetainėje KETPlius.lt.

2. Atidžiai susipažinkite su šiomis taisyklėmis. Pirkdami interneto svetainės KETPlius.lt paslaugas patvirtinate, kad su taisyklėmis susipažinote, jas supratote ir įsipareigojate jų laikytis. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti šias taisykles. 

3. Pardavėjo ir pirkėjo bendradarbiavimui taikomos taisyklės, galiojusios paslaugų užsakymo metu. 


Paslaugų kainos, trukmė ir sąlygos

1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti internetinėje svetainėje KETPlius.lt parduodamų sprendimo kodų kainas ir sprendimo kodų trukmę.

2. Sprendimo kodo galiojimo laikas skaičiuojamas tik sprendžiant KET Testą. Kodas galioti baigia išnaudojus visą nupirktą laiką sprendžiant testus. Išnaudojus laiką, kodas pašalinamas iš sistemos ir tampa nebeaktyvus.

3. Pardavėjas įsipareigoja automatiniu arba rankiniu būdu išsiųsti prisijungimo kodą pirkėjui per 7 d.d arba pirkėjui pareikalavus. 

4. Pardavėjo parduodama virtuali prekė yra tik sprendimo kodas (suteikiantis prieigą prie uždarosios svetainės pusės), tačiau ne testai ar kita nebūtinai viešai prieinama informacija. 

5. Pardavėjas neatsako už neteisingai pirkėjo nurodytus duomenis.  

6. Pirkėjas įsipareigoja sprendimo kodą naudoti asmeninėms reikmėms ir neperduoti jo tretiesiems asmenims. Pažeidus sutarties sąlygas, pardavėjas turi teisę kodą anuliuoti.  


Pinigų grąžinimas

1. Parduodama prekė yra sprendimo kodas. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti sklandų pirkėjo prisijungimą naudojant įsigytą prekę. Dėl kitų priežasčių atsisakius paslaugų, pinigai nėra grąžinami.

2. Pinigai už nepanaudotą, likusį laiką sprendimams taip pat nėra grąžinami.

3. Pinigai už panaudotą sprendimo kodą nėra grąžinami.


Atsakomybės apribojimas

1. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. 

2. Jei pirkėjas, praranda prisijungimo duomenis ir nori naudotis KET Testais, apie tai privalo informuoti pardavėją.

3. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktos informacijos tikrumą ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.

4. Pirkėjas yra atsakingas už tinkamą el. pašto ir prisijungimo kodo naudojimą. 


Asmens duomenų apsauga

1. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, pareiškia, kad jis pateikia savo duomenis laisva valia.

2. Pirkėjas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos pirkėjo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą, laiką, taip pat visus būtinus duomenis sklandžiam sistemos veikimui.

3. Pardavėjas įsipareigoja neteikti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose.

4. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, patvirtina, kad suteikia pardavėjui teisę siųsti pirkėjui pardavėjo įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus, informacinius pranešimus, naudoti jo duomenis rinkodaros tikslams, o pirkėjas turi teisę atsisakyti gauti šiuos pasiūlymus informuodamas apie tai pardavėją.

5. Pirkėjo asmens duomenys naudojami ir tvarkomi vadovaujantis 1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=400103).

6. Pirkėjas sutinka suteikti visus duomenis (įskaitant slapukus), reikalingus sklandžiam sistemos veikimui pardavėjo atžvilgiu.